МЕНЮ
 1. Memeriksa kepabeanan, dokumen lain dan (atau) informasi adalah bentuk pengendalian pabean, yang terdiri dalam pemeriksaan:
  1. perisytiharan kastam;
  2. dokumen kastam lain, kecuali dokumen yang dibuat oleh pihak berwajib;
  3. dokumen yang mengesahkan maklumat yang dinyatakan dalam pernyataan pabean;
  4. dokumen lain yang diserahkan kepada otoritas pabean sesuai dengan Kod ini;
  5. maklumat yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan kepada otoritas pabean;
  6. maklumat lain yang diserahkan kepada otoritas pabean atau diterima olehnya sesuai dengan Kod ini atau perundangan Negara Anggota.
 2. Pengesahan pabean dan dokumen lain dan (atau) informasi dilakukan untuk memverifikasi ketepatan informasi, pengisian yang benar dan (atau) pendaftaran dokumen, kepatuhan terhadap syarat penggunaan barang sesuai dengan prosedur pabean, pematuhan dengan batasan penggunaan dan (atau) pelupusan barang sehubungan dengan manfaat penggunaan untuk pembayaran bea masuk, pajak, kepatuhan terhadap prosedur dan syarat penggunaan barang yang ditetapkan untuk kategori barang tertentu yang tidak dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean sesuai dengan Kod ini, serta untuk tujuan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan tindakan di bidang peraturan pabean dan (atau) perundangan Negara-negara Anggota tentang peraturan pabean.
 3. Verifikasi pabean, dokumen lain dan (atau) informasi yang berkaitan dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengkonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan kepada pihak pabean dapat dibawa keluar sebelum dan selepas pengeluaran barang.
 4. Jika pernyataan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 121 TC EAEU, di mana pihak berkuasa kastam membuat pelepasan barang, pengesahan adat istiadat, dokumen lain dan (atau) maklumat, dimulai sebelum pembebasan barang, berakhir setelah pelepasan barang.
 5. Peraturan perundang-undangan negara-negara anggota tentang peraturan pabean dapat menetapkan kasus pemeriksaan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi yang berkaitan dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengkonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) terkandung dalam informasi yang diserahkan oleh pabean kepada pihak berwenang mengenai dokumen-dokumen yang dimulakan setelah pembebasan barang, dan prosedur untuk memberi tahu orang itu tentang pelaksanaan suatu bentuk pengendalian pabean.
 6. Verifikasi kepabeanan, dokumen lain dan (atau) informasi dilakukan dengan menganalisis dokumen dan informasi yang ditentukan dalam perenggan 1 artikel ini, termasuk dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam satu dokumen satu sama lain, serta dengan informasi yang terdapat dalam dokumen lain , termasuk dalam dokumen yang mengesahkan informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, dengan informasi yang diperoleh dari sistem informasi yang digunakan oleh otoritas pabean, dan (atau) sistem informasi badan-badan negara (organisasi) Negara-negara Anggota dalam kerangka interaksi maklumat, dari yang lain sumber-sumber yang tersedia di pelupusan otoritas pabean pada saat pemeriksaan, serta dengan cara lain sesuai dengan perjanjian internasional dan tindakan di bidang peraturan pabean dan (atau) perundangan Negara-negara Anggota.
 7. Sebagai sebahagian daripada pengesahan kastam, dokumen lain dan (atau) maklumat, pihak berkuasa kastam mempunyai hak untuk mengumpul dan analisis maklumat tambahan, termasuk menghantar permintaan kepada agensi kerajaan dan organisasi lain.
 8. Pengesahan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi yang berkaitan dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada pihak kepabeanan, dimulai sebelum pelepasan barang, dilakukan sesuai dengan pasal 325 TC EAEU.
 9. Verifikasi pabean, dokumen lain dan (atau) informasi yang berkaitan dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengesahkan informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan kepada pihak pabean, dimulai setelah pelepasan barang, atau dalam kasus lain penerapan bentuk pengendalian pabean ini dilakukan sesuai dengan Pasal 326 Kode Pabean EAEU, dengan pengecualian memeriksa pabean, dokumen lain dan (atau) informasi dalam kasus tersebut diperuntukkan dalam perenggan 10 artikel ini.
 10. Verifikasi pabean, dokumen lain dan (atau) informasi mengenai pernyataan untuk barang yang diserahkan berkenaan dengan barang, pelepasan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 120 Kode Pabean EAEU, dokumen yang mengkonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut , dan informasi yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut mengenai barang dan (atau) yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan kepada pihak kepabeanan, dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Komisi.
 11. Ketika menerapkan pemeriksaan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi mengenai permohonan pembebasan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang, dokumen yang diserahkan bersama-sama dengan aplikasi tersebut sesuai dengan paragraf 4 Pasal 120 Kod Pabean EAEU, dan informasi yang dinyatakan dalam aplikasi tersebut dan (atau) dalam dokumen yang diserahkan, dokumen tersebut tidak diminta sebelum pengiriman barang.
 12. Ketika memeriksa nilai pabean barang, pemeriksaan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi dilakukan dengan mempertimbangkan spesifik yang ditentukan dalam Pasal 313 Kode Pabean EAEU.
 13. Ketika memverifikasi asal barang, verifikasi bea cukai, dokumen lain dan (atau) informasi dilakukan dengan mempertimbangkan spesifik yang ditentukan dalam Pasal 314 Kode Pabean EAEU.