МЕНЮ

Prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean

Pasal 163. Isi dan penerapan prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean

 1. Prosedur Kastam pemprosesan di wilayah pabean - prosedur pabean yang diterapkan pada barang asing, sesuai dengan mana barang tersebut diproses di wilayah pabean Uni untuk mendapatkan produk olahannya yang dimaksudkan untuk ekspor berikutnya dari wilayah pabean Uni, tanpa pembayaran berkenaan dengan barang-barang tersebut, barang-barang asing, bea masuk impor, pajak, khusus, anti-lambakan, duti-balasan, tunduk pada syarat-syarat untuk menempatkan barang-barang di bawah prosedur pabean ini dan penggunaannya sesuai dengan prosedur pabean tersebut.
 2. Barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean mempertahankan status barang asing, dan barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean Union (produk olahan, sisa dan residu) memperoleh status barang asing.
 3. Diizinkan untuk menggunakan prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean untuk menangguhkan prosedur pabean untuk impor sementara (masuk) dengan meletakkan barang di bawahnya, diletakkan di bawah prosedur pabean untuk impor sementara (masuk).
 4. Suruhanjaya berhak menentukan daftar barang yang mana prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean tidak diterapkan. (lihat Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 203 bertarikh 11.12.2018)

Pasal 164. Ketentuan untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan penggunaannya sesuai dengan prosedur pabean tersebut

 1. Syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean adalah:
  1. ketersediaan dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Uni, yang dikeluarkan oleh badan berwenang dari negara anggota dan berisi informasi yang ditentukan dalam Artikel 168 Kod ini. Pernyataan untuk barang dapat digunakan sebagai dokumen seperti itu jika tujuan menerapkan prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean adalah perbaikan barang, dan juga dalam kasus lain yang ditentukan oleh Komisi; (lihat Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 180 dari 12.11.2018)
  2. kemungkinan pengenalpastian oleh barang pabean barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dalam produk pemrosesan mereka, kecuali untuk kasus penggantian barang asing tersebut dengan barang yang setara sesuai dengan Artikel 172 Kanun ini;
  3. mematuhi larangan dan larangan sesuai dengan artikel 7 dari Kod ini.
 2. Syarat penggunaan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean adalah:
  1. pematuhan dengan jangka waktu sah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean;
  2. kepatuhan dengan ketentuan Pasal 166 Kode ini ketika melakukan operasi dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean;
  3. penemuan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dengan orang-orang yang dinyatakan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Kesatuan, dan penggunaan barang tersebut untuk menjalankan operasi untuk pemrosesan barang oleh orang-orang ini.
 3. Untuk tujuan menerapkan bab ini, pengenalpastian oleh pihak kepabeanan barang asing dalam produk pemrosesan mereka berarti menetapkan dengan salah satu metode yang ditentukan dalam Pasal 167 Kod ini bahwa barang yang ditempatkan di bawah prosedur pengolahan pabean dikenakan operasi untuk memproses barang di wilayah pabean Union untuk mendapatkan produk yang diproses di wilayah pabean.

Pasal 165. Durasi prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean

 1. Masa berlaku prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean ditentukan berdasarkan periode untuk memproses barang di wilayah pabean Uni, seperti yang didefinisikan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Kesatuan.
 2. Jangka waktu yang sah dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean diperpanjang atas permintaan orang itu setelah perpanjangan jangka waktu untuk memproses barang di wilayah pabean Union.
 3. Perundangan Negara-Negara Anggota dapat menetapkan bahwa ketika memperpanjang jangka waktu pemrosesan barang di wilayah pabean Uni, jangka waktu yang ditetapkan dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dapat diperpanjang selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tamat tempoh. Ketika memperpanjang jangka waktu prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, yang ditetapkan oleh otoritas pabean, setelah kedaluwarsa, efek dari prosedur pabean tersebut dilanjutkan dari tanggal penghentian prosedur pabean ini.

Perkara 166. Operasi pemrosesan di wilayah pabean Union

 1. Operasi pemprosesan di wilayah pabean Union merangkumi:
  1. memproses atau memproses barang;
  2. pembuatan barang, termasuk pemasangan, pemasangan, pembongkaran dan pemasangan;
  3. pembaikan barang, termasuk pemulihan, penggantian komponen, pemodenan;
  4. penggunaan barang yang mempermudah atau mempermudah pengeluaran produk yang diproses, walaupun barang tersebut habis digunakan secara keseluruhan atau sebahagian dalam proses pemprosesan. Operasi ini mesti dilakukan serentak dengan salah satu operasi yang ditentukan dalam subperenggan 1 - 3 dari perenggan ini.
 2. Operasi pemprosesan di wilayah pabean Union tidak termasuk:
  1. operasi untuk memastikan keselamatan barang semasa penyediaannya untuk penjualan dan pengangkutan (pengangkutan), termasuk pembungkusan, pembungkusan dan penyortiran barang, di mana barang tidak kehilangan ciri masing-masing;
  2. keturunan, membesarkan dan memberi makan haiwan, termasuk burung, ikan, serta krustasea dan moluska yang tumbuh;
  3. menanam pokok dan tanaman lain;
  4. menyalin dan menghasilkan semula maklumat, rakaman audio dan video pada sebarang jenis pembawa maklumat;
  5. penggunaan barang asing sebagai alat bantu dalam proses teknologi (peralatan, mesin, lekapan, dll.);
  6. operasi lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya.
 3. Ketika melakukan operasi pemrosesan di wilayah pabean Union, penggunaan barang Union diperbolehkan, dengan pengecualian barang yang tarif duti ekspornya ditentukan oleh perundangan Negara Anggota dan yang termasuk dalam daftar yang ditentukan oleh Suruhanjaya.
  Suruhanjaya berhak menentukan kes-kes bila Barang kesatuan, sehubungan dengan itu tarif bea masuk yang ditentukan oleh perundangan Negara-negara Anggota dan yang termasuk dalam daftar yang diperuntukkan dalam perenggan pertama perenggan ini, dapat digunakan ketika melakukan operasi pemrosesan di wilayah pabean Kesatuan.

Perkara 167. Pengenalan barang asing dalam produk pemprosesannya

Untuk mengenal pasti barang asing dalam produk pemprosesannya, kaedah berikut dapat digunakan:

 • dilekatkan oleh perisytiharan, orang yang melakukan operasi pemrosesan, atau pegawai penguasa kastam meterai, cap, digital dan tanda lain pada barangan asing;
 • penerangan terperinci, fotografi, gambar skala barang asing;
 • perbandingan sampel terpilih dan (atau) sampel barang dan produk asing pemprosesannya;
 • penggunaan pelabelan produk yang ada, termasuk dalam bentuk nombor siri;
 • kaedah lain yang dapat diaplikasikan berdasarkan sifat barang dan operasi pemprosesan yang dilakukan di wilayah pabean Union, termasuk dengan memeriksa dokumen yang diserahkan yang berisi informasi terperinci mengenai penggunaan barang asing dalam proses teknologi melakukan operasi pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan, serta teknologi pengeluaran produk olahan, atau melalui pengawasan kastam selama operasi pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan.

Artikel 168. Dokumen mengenai syarat-syarat pemrosesan barang di wilayah pabean Union

 1. Dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Union, yang dikeluarkan oleh badan berwenang dari negara anggota, dapat diperoleh oleh mana-mana muka negara anggota, di wilayah di mana dokumen ini dikeluarkan, termasuk mereka yang melakukan operasi pemprosesan atau yang tidak melakukan operasi tersebut secara langsung.
 2. Dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Union mesti mengandungi maklumat:
  1. pada badan yang diberi kuasa dari Negara Anggota yang mengeluarkan dokumen itu;
  2. mengenai orang yang dokumen itu dikeluarkan;
  3. mengenai orang (orang) yang akan secara langsung melakukan operasi pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan;
  4. pada barang asing dan produk pemprosesannya (nama, kod sesuai dengan tatanama Komoditi aktiviti ekonomi asing, kuantiti dan kos). Perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan bea cukai dapat memberikan kemungkinan untuk menentukan kode barang asing dan produk pemrosesan mereka pada tingkat barang komoditas Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing, serta kemungkinan untuk tidak menunjukkan kos barang dan produk pemprosesannya;
  5. pada barang-barang Kesatuan, yang berkenaan dengan tarif bea masuk ekspor ditentukan oleh perundangan Negara-negara Anggota, memastikan pelaksanaan proses teknologi memproses barang asing (nama, kode sesuai dengan Nomenklatur Komoditi Asing Kegiatan Ekonomi dan kuantiti), jika ini ditentukan oleh perundangan Negara Anggota;
  6. pada dokumen yang mengesahkan hak untuk memiliki, menggunakan dan (atau) melupuskan barang;
  7. hasil produk olahan dari segi kuantitatif dan (atau) peratusan;
  8. mengenai operasi pemprosesan di wilayah pabean, kaedah pelaksanaannya;
  9. mengenai kaedah pengenalan barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dalam produk pemprosesannya;
  10. mengenai sisa dan sisa (nama, kod sesuai dengan tatanama Komoditi aktiviti ekonomi asing, kuantiti dan kos). Perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan bea cukai dapat memberikan kemungkinan untuk menunjukkan kode sampah dan residu pada tingkat barang komoditas Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing, serta kemungkinan untuk tidak menunjukkan nilai tersebut sisa dan sisa;
  11. tempoh untuk memproses barang di wilayah pabean Kesatuan;
  12. pada penggantian barang dengan barang yang setara seperti yang didefinisikan dalam Pasal 172 Kode Etik ini, jika penggantian tersebut diizinkan;
  13. mengenai kemungkinan penggunaan sisa komersial secara komersial;
  14. tentang otoritas pabean (otoritas pabean), yang seharusnya menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan penyelesaian prosedur pabean ini.
 3. Tempoh untuk memproses barang di wilayah pabean Union tidak boleh melebihi 3 tahun atau jangka waktu yang lebih lama yang ditentukan oleh Suruhanjaya untuk kategori barang tertentu. (lihat Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 203 bertarikh 11.12.2018)
 4. Tempoh untuk memproses barang di wilayah pabean Union meliputi:
  1. jangka masa proses pengeluaran memproses barang;
  2. masa yang diperlukan untuk eksport sebenar dari wilayah pabean Union produk olahan dan pelaksanaan operasi kastam yang berkaitan dengan pembuangan sisa dan sisa barang asing.
 5. Tempoh untuk memproses barang di wilayah pabean Union dihitung dari hari barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan dalam hal pernyataan pabean barang dalam beberapa batch - dari hari pertama kumpulan barang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean.
 6. Jangka waktu untuk memproses barang di wilayah pabean Union dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perenggan 3 artikel ini.
 7. Perundangan Negara-Negara Anggota dapat menetapkan informasi tambahan yang akan ditentukan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Union.
 8. Bentuk dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Union, prosedur pengisiannya dan prosedur untuk mengeluarkan dokumen tersebut, memperkenalkan pindaan (penambahan) kepadanya, serta penarikannya (pembatalan) dan (atau) pembaharuannya dibuat berdasarkan undang-undang Negara Anggota. (lihat perintah Kementerian Kewangan Rusia No. 246n bertarikh 24.12.2019)
 9. Jika pernyataan barang digunakan sebagai dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Union, informasi mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Uni harus ditunjukkan oleh pernyataan dalam pernyataan barang.

Artikel 169. Tingkat output produk olahan

 1. Hasil produk diproses difahami sebagai kuantiti dan (atau) peratusan produk olahan yang terbentuk sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean Union sejumlah barang asing.
 2. Sekiranya operasi pemprosesan di wilayah pabean Union dilakukan sehubungan dengan barang, ciri-cirinya tetap praktis sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan, dan menyebabkan penerimaan produk olahan dengan kualiti tetap, yang berwenang badan-badan Negara Anggota dapat menetapkan norma standard untuk keluaran produk yang diproses.

Perkara 170. Limbah yang dihasilkan dari operasi pemrosesan di wilayah pabean Union dan kerugian produksi

 1. Limbah yang dihasilkan sebagai hasil pemrosesan di wilayah pabean Uni harus ditempatkan di bawah prosedur pabean yang diperuntukkan oleh Kod ini, kecuali untuk kasus-kasus ketika sampah tersebut sesuai dengan perundangan Negara-Negara Anggota diakui sebagai tidak sesuai untuk penggunaan komersil mereka selanjutnya atau sampah seperti itu sesuai dengan perundangan negara anggota dikenakan penguburan, peneutralan, penggunaan atau pemusnahan dengan cara lain.
 2. Limbah yang dihasilkan sebagai hasil proses pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan, ketika diletakkan di bawah prosedur pabean yang dipilih oleh perisytiharan, akan dianggap sebagai diimport ke wilayah pabean Kesatuan di negeri ini.
 3. Limbah yang ditentukan dalam perenggan 1 artikel ini, yang tidak dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean, memperoleh status barang Kesatuan dan dianggap tidak berada di bawah kendali pabean sejak tanggal pengakuan mereka sesuai dengan perundangan Negara Anggota sebagai tidak sesuai untuk penggunaan komersial lebih lanjut atau dari tarikh penyerahan dokumen kepada pihak berwajib, yang mengesahkan fakta pengebumian, peneutralan, penggunaan atau pemusnahan sisa yang dihasilkan dengan cara lain, atau fakta pemindahan mereka untuk operasi tersebut.
 4. Barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, hilang secara tidak wajar sebagai akibat dari proses pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan dan diakui oleh pihak pabean sebagai kerugian produksi, tidak dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean setelah selesai prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean.

Artikel 171. Sisa barang asing yang dihasilkan dari operasi pengolahan di wilayah pabean Union

Sisa barang asing yang dibentuk sebagai hasil operasi pemrosesan di wilayah pabean Union sesuai dengan norma-norma untuk output produk olahan dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean sesuai dengan Artikel 173 dari Kod ini.

Pasal 172. Penggantian barang asing dengan barang yang setara

 1. Dengan izin dari otoritas pabean, diizinkan untuk mengganti barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean atau direncanakan untuk ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean sesuai dengan dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean Kesatuan, dengan barang Kesatuan, yang, dari segi keterangannya, kualiti dan ciri teknikalnya bertepatan dengan barang asing tersebut (selanjutnya dalam artikel ini - barang setara).
  Dalam hal import ke wilayah pabean Union untuk perbaikan dalam bentuk bagian, rakitan, unit yang salah bagian dari barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union sesuai dengan prosedur ekspor pabean, barang Union, yang dalam keterangan mereka, kualiti dan ciri teknikal bertepatan dengan diimport ke wilayah pabean Kesatuan oleh bahagian, perhimpunan, perhimpunan tersebut, dianggap sebagai barang yang setara tanpa mengambil kira keadaan kebolehgunaannya dan (atau) kemerosotan.
 2. Produk pemprosesan yang diperoleh sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean barang yang setara dianggap sebagai produk pemprosesan barang asing sesuai dengan ketentuan bab ini.
 3. Barang setara memperoleh status barang asing, dan barang yang digantikan olehnya memperoleh status barang Union.
 4. Sekiranya dibenarkan untuk mengganti barang asing dengan barang yang setara, eksport dari wilayah pabean Kesatuan pemprosesan produk yang diperoleh dari barang setara dibenarkan sebelum pengimportan barang asing ke wilayah pabean Kesatuan.
 5. Prosedur dan syarat untuk mengganti barang asing dengan barang yang setara ditentukan oleh perundangan Negara Anggota mengenai peraturan bea cukai.

Pasal 173. Penyelesaian, penangguhan dan penghentian prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean

 1. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, pengoperasian prosedur pabean ini diakhiri dengan penempatan barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari proses pemrosesan di wilayah pabean Uni ( memproses produk, limbah, kecuali limbah yang ditentukan dalam paragraf 3 dari Pasal 170 Kod ini, dan (atau) keseimbangan), dan (atau) barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan tidak mengalami operasi pemrosesan di wilayah pabean Union, di bawah prosedur pabean untuk eksport semula.
 2. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang sah dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, pengaruh prosedur pabean ini dapat diselesaikan:
  1. penempatan barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari operasi pemrosesan di wilayah pabean Uni (produk pengolahan, limbah, kecuali limbah yang ditentukan dalam paragraf 3 dari Pasal 170 Kod ini, dan (atau) residu), dan ( atau) barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan tidak mengalami operasi pemrosesan di wilayah pabean Uni, di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk keperluan domestik atau di bawah prosedur pabean lain yang berlaku untuk barang asing di bawah syarat-syarat diperuntukkan oleh Kod ini, kecuali prosedur pabean untuk transit pabean, prosedur pabean untuk impor sementara (masuk). Pada saat yang sama, tugas khusus, anti-lambakan, penangguhan balik tidak dibayar sehubungan dengan produk yang diproses dan tidak ada syarat untuk menyerahkan dokumen yang mengesahkan kepatuhan terhadap langkah-langkah untuk melindungi pasar dalaman dalam bentuk selain dari khusus, anti-lambakan, balasan tugas dan (atau) yang ditetapkan sesuai dengan Artikel 50 Perjanjian mengenai Kesatuan yuran lain;
  2. pemulangan prosedur pabean untuk impor sementara (masuk), operasi yang ditangguhkan sesuai dengan paragraf 3 dari Artikel 224 dari Kod ini;
  3. pengakuan oleh pihak kepabeanan sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean tentang fakta kehancuran dan (atau) kerugian yang tidak dapat dipulihkan akibat kemalangan atau force majeure atau fakta kerugian yang tidak dapat ditarik balik sebagai akibat dari kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan barang yang diterima (terbentuk) sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean Union (produk diproses, sisa dan (atau) residu), dan (atau) barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan tidak dikenakan operasi pemprosesan di wilayah pabean Union;
  4. pengakuan sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pemprosesan di wilayah pabean Uni, tidak sesuai untuk penggunaan komersial mereka lebih lanjut, atau penyerahan kepada dokumen pabean yang mengesahkan fakta penguburan, peneutralan, pelupusan atau pemusnahan sisa yang dihasilkan dengan cara lain, atau fakta pemindahannya untuk operasi sedemikian;
  5. pengakuan oleh pihak pabean atas sebahagian barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean sebagai kerugian produksi;
  6. terjadinya keadaan yang ditentukan oleh Komisi dan (atau) perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean, sebelum barang tersebut berada di bawah kendali pabean.
 3. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, efek dari prosedur pabean ini dapat ditangguhkan dalam hal menempatkan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan (atau ) produk pemprosesan mereka di bawah prosedur pabean gudang pabean atau produk pemprosesan mereka di bawah pabean prosedur untuk sementara impor (masuk).
 4. Produk yang diproses boleh diletakkan di bawah prosedur kastam dalam satu atau lebih lot.
 5. Setelah berakhirnya jangka waktu yang sah dari prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, prosedur pabean ini akan dihentikan.

Pasal 174. Munculnya dan berakhirnya kewajiban untuk membayar bea masuk, pajak, khusus, anti-dumping, bea masuk untuk barang yang ditempatkan (ditempatkan) di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, jangka waktu pembayarannya dan pengiraan

 1. Kewajiban membayar bea masuk, pajak, duti khusus, anti-dumping, denda yang berkaitan dengan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean timbul untuk pemberi pernyataan sejak pihak pabean mendaftarkan pernyataan untuk barang tersebut, dan berkaitan dengan barang yang diisytiharkan untuk dibebaskan sebelum mengajukan pernyataan untuk barang, dari orang yang mengajukan permohonan untuk melepaskan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang - dari saat pihak pabean mendaftarkan aplikasi untuk pelepasan barang ke mengemukakan perisytiharan untuk barang.
 2. Kewajiban membayar bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, denda yang berkaitan dengan barang yang ditempatkan (ditempatkan) di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean diakhiri oleh perisytiharan setelah terjadinya keadaan berikut:
  1. penyelesaian prosedur pabean untuk pemrosesan di wilayah pabean sesuai dengan paragraf 1 dan subperenggan 1, 2, 4-6 dari paragraf 2 dari Pasal 173 Kode ini sebelum berakhirnya prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean yang ditetapkan oleh otoritas pabean, termasuk setelah terjadinya keadaan, yang ditentukan dalam subperenggan 1 dan 2 dari perenggan 4 artikel ini;
  2. penempatan barang yang mana prosedur pabean untuk pemrosesan di wilayah pabean telah dihentikan, dan (atau) barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari operasi pemrosesan di wilayah pabean Uni dalam kerangka penerapan prosedur pabean, tindakan yang telah dihentikan, untuk penyimpanan sementara sesuai dengan paragraf 6 dari Pasal 129 Kod ini;
  3. penempatan barang yang mana prosedur pabean untuk pemrosesan di wilayah pabean telah dihentikan, dan (atau) barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari operasi pemrosesan di wilayah pabean Uni dalam kerangka penerapan prosedur pabean, yang telah diakhiri, di bawah prosedur pabean sesuai dengan paragraf 7 dari Pasal 129 Kode Etik ini;
  4. pemenuhan kewajiban membayar bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti masuk dan (atau) pungutannya dalam jumlah yang dihitung dan harus dibayar sesuai dengan perenggan 5 artikel ini;
  5. pengakuan oleh otoritas pabean sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean tentang fakta pemusnahan dan (atau) kehilangan barang asing yang tidak dapat ditarik balik yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan (atau) barang yang diterima ( terbentuk) sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean, akibat kemalangan atau force majeure atau fakta kehilangan barang-barang ini yang tidak dapat dipulihkan sebagai akibat kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, kecuali untuk kes-kes ketika sebelum kehancuran tersebut atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan sesuai dengan Kod ini sehubungan dengan barang-barang ini, batas waktu pembayaran bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti masuk telah tiba;
  6. penolakan untuk melepaskan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, bea masuk yang timbul ketika mendaftarkan pernyataan barang atau permohonan untuk pelepasan barang sebelum mengemukakan pernyataan untuk barang;
  7. pencabutan pernyataan untuk barang sesuai dengan Pasal 113 Kode ini dan (atau) pembatalan pelepasan barang sesuai dengan paragraf 4 Pasal 118 Kode ini - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk, pajak, khusus , tugas anti-lambakan, balasan yang timbul semasa pendaftaran perisytiharan barang;
  8. penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) negara anggota sesuai dengan perundangan negara anggota tersebut;
  9. penahanan oleh pihak bea cukai barang sesuai dengan Bab 51 Kod ini;
  10. penempatan untuk penyimpanan sementara atau penempatan di bawah salah satu prosedur pabean barang yang disita atau ditangkap selama verifikasi laporan kejahatan, selama proses dalam kes pidana atau kes pelanggaran pentadbiran (melakukan proses administrasi) dan yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk mengembalikannya sekiranya barang-barang tersebut tidak dilepaskan sebelumnya.
 3. Kewajiban untuk membayar bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti balik dapat dipenuhi setelah terjadinya keadaan yang ditentukan dalam paragraf 4 artikel ini.
 4. Sekiranya terjadi keadaan berikut, tenggat waktu pembayaran bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, duti pertimbangan adalah:
  1. dalam hal pemindahan barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, sebelum selesainya prosedur pabean tersebut kepada seseorang (orang) yang tidak dinyatakan dalam dokumen mengenai syarat pemrosesan di wilayah pabean - hari pemindahan barang, dan jika hari ini tidak ditetapkan, - hari barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean;
  2. sekiranya kehilangan barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean sebelum selesainya prosedur pabean tersebut, dengan pengecualian kehancuran dan (atau) kerugian yang tidak dapat dipulihkan kerana kemalangan atau force majeure atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan sebagai akibat kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, - hari kehilangan barang, dan jika hari ini tidak ditetapkan, - hari meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah kastam;
  3. jika prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean belum selesai sebelum berakhirnya prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean yang ditetapkan oleh otoritas pabean - hari berakhirnya prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean yang ditetapkan oleh pabean kewibawaan.
 5. Setelah terjadinya keadaan yang ditentukan dalam perenggan 4 artikel ini, bea masuk impor, cukai, duti khusus, anti-dumping, countervailable seolah-olah barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri tanpa penerapan preferensi dan manfaat tarif untuk pembayaran bea masuk dan cukai.
  Untuk menghitung bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti masuk, tarif bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti berlaku, yang berlaku pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean pernyataan untuk barang yang diajukan untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan sehubungan dengan barang, pelepasan yang dilakukan sebelum penyerahan pernyataan untuk barang - pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean permohonan pelepasan barang sebelum penyerahan pernyataan barang.
 6. Pada jumlah bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti balik yang dibayar (dikumpulkan) sesuai dengan paragraf 5 artikel ini, bunga harus dibayar, seolah-olah berkenaan dengan jumlah yang dinyatakan, penundaan pembayaran diberikan dari tarikh meletakkan barang di bawah proses pabean di wilayah pabean pada hari berakhirnya batas waktu untuk pembayaran bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, duti masuk. Bunga yang ditentukan dihitung dan dibayar sesuai dengan Artikel 60 Kode Etik ini.
  Jika operasi prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean sesuai dengan paragraf 3 dari Pasal 173 dari Kode ini ditangguhkan, bunga yang ditentukan oleh perenggan ini untuk periode penangguhan prosedur pabean tidak akan dibebankan atau dibayarkan.
 7. Dalam hal penyelesaian prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, atau penempatan untuk penyimpanan sementara sesuai dengan paragraf 6 Pasal 129 Kode Etik ini barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan (atau) barang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari operasi pemrosesan di wilayah pabean, atau penempatan sesuai dengan paragraf 7 Pasal 129 Kode Etik barang tersebut berdasarkan prosedur pabean yang ditentukan oleh Kode ini, atau penahanan barang tersebut oleh pabean pihak berwenang sesuai dengan Bab 51 dari Kod ini setelah pemenuhan kewajiban membayar bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas balasan dan (atau) pemungutannya (keseluruhan atau sebagian) jumlah bea masuk, pajak , duti khas, anti-dumping, countervailing yang dibayar dan (atau) yang dikumpulkan sesuai dengan artikel ini dikenakan pengembalian dana (offset) sesuai dengan Bab 10 dan artikel ke-76 Kod ini.

Pasal 175. Spesifikasi menghitung dan membayar bea masuk impor, pajak, duti khusus, anti-lambakan, balasan sehubungan dengan produk olahan ketika mereka diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk keperluan domestik

 1. Ketika memproses produk diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan domestik, bea masuk impor, pajak, khusus, anti-lambakan, duti penangguhan dikenakan pembayaran dalam jumlah bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, balasan bea yang akan dibayar seolah-olah barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean dan digunakan untuk pembuatan produk olahan sesuai dengan norma-norma untuk output dari produk olahan diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri .
  Untuk menghitung bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti masuk, tarif bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti berlaku, yang berlaku pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean pernyataan untuk barang yang diajukan untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan sehubungan dengan barang, pelepasan yang dilakukan sebelum penyerahan pernyataan untuk barang - pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean permohonan pelepasan barang sebelum penyerahan pernyataan barang.
  Sekiranya, untuk menghitung bea masuk dan pajak, ia harus menukar mata wang asing menjadi mata wang negara anggota, penukaran tersebut dilakukan pada nilai tukar yang berlaku pada hari yang ditentukan dalam perenggan pertama klausa ini.
 2. Pada jumlah bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, duti balik yang dibayar (dikumpulkan) sesuai dengan perenggan 1 artikel ini, bunga harus dibayar, seolah-olah penundaan pembayaran mereka diberikan sehubungan dengan jumlah ini dari tanggal meletakkan barang di bawah proses pabean di wilayah pabean pada hari penghentian kewajiban membayar bea masuk impor, pajak, khusus, anti-lambakan, duti masuk. Bunga yang ditentukan dihitung dan dibayar sesuai dengan Artikel 60 Kode Etik ini.
  Jika operasi prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean sesuai dengan paragraf 3 dari Pasal 173 dari Kode ini ditangguhkan, bunga yang ditentukan oleh perenggan ini untuk periode penangguhan prosedur pabean tidak akan dibebankan atau dibayarkan.