МЕНЮ

Prosedur kastam eksport

Pasal 139. Isi dan penerapan prosedur bea cukai ekspor

 1. Prosedur Kastam eksport - prosedur pabean yang diterapkan pada barang-barang Kesatuan, sesuai dengan yang barang-barang tersebut dieksport dari wilayah pabean Kesatuan untuk kehadiran tetap di luarnya.
 2. Barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diekspor dan benar-benar diekspor dari wilayah pabean Union kehilangan status barang Union, kecuali untuk kasus-kasus ketika, sesuai dengan perenggan 4 dan 7 dari Pasal 303 Kod ini, barang-barang tersebut mempertahankan status Barang kesatuan.
 3. Diizinkan untuk menerapkan prosedur pabean ekspor sehubungan dengan:
  1. dieksport dari wilayah kastam Kesatuan:
   • barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean, dengan pengecualian barang yang ditentukan dalam paragraf 1 dari paragraf 3 dari Pasal 176 Kode ini, untuk menyelesaikan prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean sesuai dengan subperenggan 1 dari perenggan 2 Artikel 184 Kanun ini;
   • barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk ekspor sementara untuk menyelesaikan prosedur pabean untuk ekspor sementara sesuai dengan paragraf 2 Pasal 231 dari Kode ini;
   • barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean khusus untuk menyelesaikan prosedur pabean khusus dalam kasus-kasus yang ditentukan sesuai dengan Pasal 254 Kode ini oleh Komisi dan perundangan Negara-negara Anggota dalam hal-hal yang ditentukan oleh Komisi;
   • kenderaan pengangkutan antarabangsa sesuai dengan paragraf 5 dari Artikel 276 Kod ini;
   • Barang kesatuan yang ditentukan dalam subperenggan 2 dari paragraf 5 dari Artikel 303 Kod ini;
   • produk yang diproses untuk menyelesaikan prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean sesuai dengan subperenggan 3 dari paragraf 2 dari Artikel 184 dari Kod ini;
  2. barang yang ditentukan dalam perenggan 5 dari Artikel 231 Kod ini untuk diekspor dari wilayah pabean Union.
 4. Barang yang ditentukan dalam subperenggan 1 dan 2 dari paragraf 3 dari artikel ini ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diekspor tanpa diimpor ke wilayah pabean Uni.
 5. Barang-barang yang ditentukan dalam paragraf empat sub-paragraf 2 dari paragraf 5 dari Pasal 207 Kode ini, dan barang-barang yang ditentukan dalam paragraf empat sub-paragraf 2 dari paragraf 4 dari Pasal 215 Kode ini, diletakkan di bawah prosedur pabean ekspor untuk menyelesaikan prosedur pabean dari zon pabean bebas atau prosedur pabean gudang bebas, mesti dieksport dari wilayah pabean Union dalam jangka waktu tidak melebihi 1 tahun dari hari setelah hari meletakkan barang tersebut di bawah prosedur eksport pabean.
  Perundangan Negara-Negara Anggota dapat menetapkan jangka waktu yang lebih pendek di mana barang-barang yang ditentukan harus dieksport dari wilayah pabean Union.
  Sekiranya barang-barang yang ditentukan tidak dieksport dari wilayah pabean Union, dengan pengecualian kes-kes pemusnahannya dan (atau) kerugian yang tidak dapat dipulihkan kerana kemalangan atau force majeure atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan sebagai akibat daripada kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (transportasi) dan (atau) penyimpanan, sampai tanggal kadaluarsa, yang ditentukan dalam paragraf satu dari paragraf ini atau ditetapkan oleh undang-undang Negara Anggota sesuai dengan paragraf dua dari paragraf ini, prosedur pabean untuk ekspor diakhiri, dan barang ditahan oleh pihak berkuasa kastam sesuai dengan Bab 51 Kod ini.
  Barang yang ditentukan tidak akan ditahan oleh pihak kepabeanan jika pada saat penghentian prosedur pabean untuk ekspor mereka berada di wilayah tersebut FEZ atau di gudang percuma.

Pasal 140. Syarat untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean ekspor

Syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diekspor adalah:

 • pembayaran bea masuk eksport sesuai dengan Kod ini;
 • mematuhi larangan dan larangan sesuai dengan Artikel 7 Kod ini;
 • pematuhan dengan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh perjanjian antarabangsa dalam Kesatuan, perjanjian antarabangsa dua hala antara negara-negara anggota dan perjanjian antarabangsa negara-negara anggota dengan pihak ketiga.

Pasal 141. Munculnya dan penghentian kewajiban membayar bea masuk ekspor sehubungan dengan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean ekspor, jangka waktu pembayaran dan perhitungannya

 1. Kewajiban untuk membayar bea masuk untuk barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean ekspor timbul untuk pernyataan sejak pihak berwenang bea cukai mendaftarkan pernyataan barang.
 2. Kewajiban membayar bea ekspor sehubungan dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk ekspor diakhiri oleh pernyataan setelah terjadinya keadaan berikut:
  1. pelepasan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk ekspor dengan penerapan hak istimewa untuk pembayaran bea masuk ekspor;
  2. pemenuhan kewajiban membayar bea masuk ekspor dan (atau) pungutannya dalam jumlah yang dihitung dan dibayar sesuai dengan perenggan 4 artikel ini;
  3. penolakan untuk melepaskan barang sesuai dengan prosedur pabean ekspor - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk ekspor yang timbul ketika mendaftar pernyataan barang;
  4. pencabutan pernyataan untuk barang sesuai dengan Pasal 113 Kode Etik ini dan (atau) pembatalan pelepasan barang sesuai dengan paragraf 4 dari Pasal 118 Kode Etik ini - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk ekspor yang timbul ketika mendaftar perisytiharan untuk barang;
  5. penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) negara anggota sesuai dengan perundangan negara anggota tersebut;
  6. penahanan oleh pihak bea cukai barang sesuai dengan Bab 51 Kod ini;
  7. penempatan untuk penyimpanan sementara atau penempatan di bawah salah satu prosedur pabean barang yang disita atau ditangkap selama verifikasi laporan kejahatan, selama proses dalam kes pidana atau kes pelanggaran pentadbiran (melakukan proses administrasi) dan yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk mengembalikannya sekiranya barang-barang tersebut tidak dilepaskan sebelumnya.
 3. Kewajiban membayar bea ekspor tunduk pada pemenuhan (bea masuk ekspor harus dibayar) sebelum pelepasan barang sesuai dengan prosedur pabean ekspor, kecuali suatu periode lain ditentukan oleh Kod ini.
 4. Bea masuk ekspor dikenakan pembayaran dalam jumlah bea masuk yang dihitung dalam pernyataan barang, dengan mempertimbangkan manfaat pembayaran bea masuk.