МЕНЮ
Istilah ini boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipilih pengangkutan dan dengan menggunakan lebih daripada satu mod pengangkutan.
DDP-Incoterms-2010-VINCULUM- Kastam pelepasan Vladivostok-GK-IMPORT40Kilang atau pengeluar gudang atau penjualPenghantaran dari kilang atau gudang ke terminal berlepasPenempatan barang di terminal kargoMeletakkan barangan di atas kapalSempadan negeriPengangkutan laut ke pelabuhan pelepasanPenginapan di storan sementara di pelabuhan ketibaan (memunggah)Penghantaran barangan yang sedia untuk dipunggah dari kenderaanWarehouse ConsigneeKos dan tanggungjawab penjual kawasan untuk DDPZon kos dan tanggungjawab pembeli apabila DDPMasa pemindahan risiko bila DDP!

Tuntutan Duti Dihantar (Duti Duti Dihantar) bermaksud bahawa penjual menyampaikan apabila pembeli diberikan produk, dibebaskan dari tugas kastam yang diperlukan untuk pengimportan, pada kenderaan yang tiba, siap untuk bongkar di tujuan yang dinamakan. 

DDP mengenakan tanggungjawab maksimum kepada penjual. Penjual menanggung semua kos dan risiko yang berkaitan dengan penyerahan barang ke destinasi, dan wajib menjalankan formalitas pabean yang diperlukan bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk impor, membayar biaya yang dikenakan untuk ekspor dan impor, dan menyelesaikan semua formalitas pabean.

Pihak digalakkan paling tepat menentukan titik di tempat yang dipersetujui destinasi, sebagai kos dan risiko sehingga ke tahap ini adalah penjual. Penjual dinasihatkan untuk menyediakan kontrak pengangkutan, yang tepat mencerminkan pilihan ini. Jika penjual adalah dalam kontrak pengangkutan hendaklah menanggung kos pemunggahan di tempat yang dipersetujui destinasi, penjual tidak berhak untuk menuntut pampasan daripada pembeli kos itu, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak.

Pihak tidak disyorkan untuk digunakan DDPjika penjual tidak secara langsung atau tidak langsung dapat memastikan penyiapan formaliti kastam untuk pengimportan (kelulusan import).

Jika pihak-pihak ingin mengenakan kepada pembeli semua risiko dan kos formaliti kastam untuk import, adalah disarankan untuk menggunakan istilah DDP.

VAT atau lain-lain cukaiDibayar ke atas import pada perbelanjaan penjual, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam bentuk jelas dalam perjanjian pembelian.

Untuk pembeli DDP Ia lebih senang kerana pengeksport mengambil alih aspek organisasi dalam pengiriman dan pelepasan bea cukai barang, tetapi penjual tetap akan memasukkan semua biaya ini dalam biaya barang. Syarat-syarat ini sangat sesuai bagi pembeli, kerana dia mengetahui harga akhir barang di gudangnya terlebih dahulu pada peringkat akhir.

Ketahui apa yang perlu anda pertimbangkan dan ambil ketika memilih DDP Tutup senarai tindakan untuk DDP
  • dengan jelas bersetuju dengan penjual dan menentukan dalam kontrak tempat penghantaran barang;
  • bersetuju dengan syarikat insurans syarat insurans, jika perlu;

 

1 Kewajipan umum penjual dan pembeli di bawah syarat-syarat DDP

A.1.Penjual wajib, mengikut kontrak jualan, untuk memberikan pembeli barang, invois komersilinvois, serta apa-apa bukti lain pematuhan barangan dengan terma kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki di bawah terma kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.
V.1. Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain di bawah syarat DDP

A.2.Jika diperlukan, penjual mesti atas perbelanjaannya sendiri dan risiko untuk mendapatkan eksport dan lesen import atau kebenaran rasmi yang lain dan menjalankan semua formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, pengangkutan melalui mana-mana negara dan untuk pengimportan barangan.
V.2.Jika perlu, pembeli mesti menyediakan penjual, di atas permintaan beliau, pada risiko dan perbelanjaannya sendiri, bantuan dalam mendapatkan lesen import atau kebenaran rasmi yang lain untuk pengimportan barangan.

3. Kontrak pengangkutan dan insurans dalam keadaan DDP

A.3.a) Kontrak pengangkutan
Penjual mesti memberikan pada perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang ke destinasi yang dinamakan atau titik yang dipersetujui (jika ada) pada destinasi yang dipersetujui. Jika titik tertentu tidak bersetuju atau boleh ditentukan, berdasarkan amalan, penjual boleh memilih yang paling sesuai untuk fasal tujuan di destinasi yang dipersetujui.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya, pada risiko dan perbelanjaan (jika ada kos) beliau, maklumat yang diperlukan untuk pembeli insurans.
V.3.a) Kontrak pengangkutan
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan.
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans. Walau bagaimanapun, pembeli mesti menyediakan penjual, atas permintaannya, maklumat yang diperlukan untuk tamatnya kontrak insurans.

4. Penghantaran dan penerimaan barang dalam keadaan DDP

A.4.Penjual mesti menyampaikan barangan dengan meletakkan mereka pada pelupusan pembeli pada cara tiba pengangkutan bersedia untuk memunggah pada titik dipersetujui, jika ada, di tempat yang dinamakan destinasi pada tarikh atau tempoh.
V.4.Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan apabila mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4.

5. Pemindahan risiko dalam keadaan DDP

A.5.Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5.
V.5.Pembeli menganggap semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang
kerana ia telah dihantar selaras dengan A4 perenggan.
Jika:
a) pembeli gagal untuk memenuhi tanggungjawabnya selaras dengan B2 perenggan, ia menanggung semua risiko yang berkaitan dengan kehilangan atau kerosakan barangan, atau
b) pembeli tidak memberi notis mengikut perenggan B7, ia akan menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh di mana tempoh penghantaran yang dipersetujui telah tamat,
dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.

6 Peruntukan kos dalam keadaan DDP

A.6.Penjual mesti membayar:
  • sebagai tambahan kepada kos yang dinyatakan dalam perenggan A3 a), semua perbelanjaan yang berkaitan dengan barang-barang sehinggalah penghantaran mengikut perenggan A4, kecuali perbelanjaan yang dibayar oleh pembeli, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6;
  • apa kos memunggah di destinasi, yang disebabkan oleh kontrak pengangkutan kepada penjual;
  • jika perlu, kos yang berkaitan dengan formaliti kastam yang diperlukan untuk eksport dan import, dengan pembayaran semua tugas, cukai dan yuran yang dikenakan untuk eksport dan import barang, serta biaya pengangkutan barang melalui mana-mana negara sebelum penyerahannya, seperti yang disediakan untuk perenggan A4.
V.6.Pembeli perlu membayar:
  • semua perbelanjaan yang berkaitan dengan barang dari masa penghantaran, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4;
  • semua perbelanjaan pemunggah yang diperlukan untuk menerima barang dari cara pengangkutan yang tiba di tempat tujuan yang dinamakan, jika di bawah kontrak pengangkutan perbelanjaan tersebut tidak ditanggung oleh penjual;
  • apa-apa perbelanjaan tambahan yang ditanggung akibat kegagalannya untuk menunaikan kewajipannya mengikut perenggan 2 atau kegagalan untuk mengemukakan suatu pemberitahuan mengikut perenggan 7, dengan syarat bahawa barang itu secara eksplisit bersifat individu sebagai barang yang tertakluk kepada kontrak.

7. Pemberitahuan kepada pembeli dan penjual dalam keadaan DDP

A.7.Penjual mesti menyediakan notis pembeli yang betul, membolehkan pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam supaya dia boleh menjalankan penerimaan barangan.
V.7.Kerana penjual mempunyai hak untuk menetapkan tarikh dalam tempoh yang dipersetujui dan / atau titik mengambil penghantaran di tempat yang dinamakan destinasi, dia mesti menjelaskan kepada notis penjual wajarnya.

8. Bukti penghantaran dokumen dengan syarat DDP

A.8.Penjual mesti perbelanjaannya sendiri menyediakan pembeli dengan dokumen yang membolehkan pembeli untuk mengambil barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4 / B4.
V.8.Pembeli mesti menerima bukti penghantaran, dikeluarkan selaras dengan A8 perenggan.

9. Pemeriksaan, pembungkusan, pelabelan dan pemeriksaan barang dalam keadaan DDP

A.9.Penjual menanggung kos memeriksa mereka (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang adalah perlu bagi penghantaran barangan dalam mengikut A4 perenggan, serta kos pemeriksaan pra-penghantaran barang-barang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara eksport dan import.
Penjual mesti, dengan perbelanjaannya sendiri, memastikan pembungkusan barang itu, melainkan jika ia lazim dalam industri untuk menghantar barang yang dinyatakan dalam kontrak dalam pembungkusan yang tidak dibungkus. Penjual boleh membungkus barang sedemikian seperti yang diperlukan untuk pengangkutannya, melainkan jika pembeli memberitahu penjual tentang keperluan pembungkusan tertentu sebelum memasuki kontrak. menandakan barang yang dibungkus mesti dilaksanakan dengan betul.
V.9.Pembeli tidak diperlukan untuk membayar balik perbelanjaan yang ditanggung oleh penjual untuk pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, yang dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara eksport dan import.

10. Bantuan dalam mendapatkan maklumat dan kos yang berkaitan dengan syarat DDP

A.10.Jika diperlukan, penjual hendaklah akan diwajibkan untuk menyediakan kepada pembeli atau untuk membantu beliau dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen itu dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting yang mungkin akan dikehendaki bagi pengangkutan yang barangan kepada pembeli yang ke destinasi akhir (jika diperlukan ) - dari tempat yang dinamakan destinasi.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.
V.10.Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli hendaklah akan diwajibkan untuk menyediakan penjual atau memudahkan penghantaran penjual, pada permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, apa-apa dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, import dan eksport barangan dan bagi mereka pengangkutan melalui mana-mana negara.